گرامر ۹

۱۹                                                                 Term One    

Some  ,  Any

 Some به معنی تعدادی قبل از اسامی قابل شمارش و مقداریقبل از اسامی غیر قابل شمارش  بکار می رود .

some friends=چند تا دوست      some knives=  چند کارد        some flowers = چند گل

some money= مقداری پول       some water= مقداری آب       some coffee= مقداری قهوه

 .در جملات سوالی و منفی کلمه  some  به  any تبدیل می شود:

Some  به معنی تعدادی( قبل از اسامی قابل شمارش)

He has some books on his desk. روی میزش چند کتاب دارد.

He hasn’t (doesn’t have)  any flowers on his desk. روی میزش هیچ گلی ندارد .

Has he (Does he have) any pens on his desk? آیا روی میزش هیچ قلمی دارد؟                               

Some  به معنی مقداری (قبل از اسامی غیر قابل شمارش)

I drink some milk every morning. هر روز صبح مقداری شیر می نوشم.

Do you drink (any) tea in the afternoons? آیا بعد از ظهر ها چای می نوشید؟

I don’t drink coffee in the evenings. شب ها قهوه نمی نوشم.

ترکیباتsomeوany

Something  چیزی , somewhere  جایی , some time قدری وقت, sometimes گاهی اوقات

somebody شخصی(کسی)  , someone (کسی) شخصی

در  این ترکیبات نیز در جمله منفی  some به  any تبدیل میشود.

There is something for you in the post office. در صندوق پست یک چیزی برای شما هست.

Is there anything in the post-box for me? آیا در صندوق پست چیزی برای من هست؟

There isn’t anything for you in the post-box. چیزی برای شما در صندوق پست نیست.

Countable  شمردنی  ;  Uncountableناشمردنی

همانطور که در بالا گفتیم some  و  any  هم با کلمات شمردنی و هم ناشمردنی بکار میروند.به چند مثال دیگر توجه کنید:

۱-There are some  trees on the hill.روی تپه چند درخت است.(قابل شمارش)

I’d like to have some water.قدری آب می خواهم.(ناشمردنی)

There aren’t any students in the school.هیچ شاگردی در مدرسه نیست.(شمردنی)

They will not eat any meat.آنها هیچ گوشت نمی خورند.( نا شمردنی)

 

۱۹                                                             Term One

Exercise I

 

این جمله ها را به انگلیسی بر گردانید:

            .

 

۱- چند مرد را می بینم .آنها در حال شنا هستند.

…………………………………………………………………………………………………………..

 ۲- هیچ چیز نمی شنوم

……………………………………………………………………………………………………………

 

این جمله ها را به فارسی بر گردانید :

 
 

۱-ٌHis home is somewhere near the park.

………………………………………………………………

۲-Is there any cheese in the refrigerator?

……………………………………………………………..

Exercise II

در جای خالی  some ، the ،  an ،  a یا  any بگذارید:

۱-There  are …………………..pencils on the desk.

۲-Is there ……………………..water  in the bottle.

۳-……………………car near the gate is blue.

۴-It is ………..English car.

۵-There are not …………..shoes on the floor.

۶-Is there ……………bread in the kitchen?

۷-There is ………..spoon on the table.

۸-I’d like ( I would like) to have …………..coffee.

۹-There isn’t …………….chocolate on the table.

۱۰-There is ………………..newspaper in the living-room.