گرامر ۹

۳۹                                                            Term Three

What a ………!

در عبارت بالا به !exclamation mark یا علامت تعجب  بنگرید و آنرا بخاطر بسپارید.

این  عبارت که با علامت  ! همراه است برای ابراز تعجب بکار میرود.مانند:

What a beautiful day!  چه روز قشنگی !

ٌWhat a splendid park!  چه پارک باشکوهی!

What a brave soldier! چه سر باز شجاعی!

کلمات beautiful ،  splendid ، brave همه صفت هستند و چون حرف اول آنها بیصدا(consonant)  است قبل از آنها حرف تعریف  “a” بکار برده ایم.اگر حرف اول صفت از حروف صدادار(vowel) باشد حرف تعریف “an” بکار می بریم:

 

What an able woman ! چه بانوی!

ٌWhat  an angry fellow !                                         چه شخص خشمگینی!

 What an active man !                     چه مرد فعالی !!

در تمام مثال های بالا what  سوالی نیست بلکه  What  تعجب است.همچنین می بینیم که موصوف همه این عبارات مفرد است.

man , fellow , woman , soldier , park , day

  اگر موصوف جمع باشد  a یا an بکار نمی رود.

موصوف مفرد موصوف جمع
What a beautiful day! What beautiful days!
What a splendid park! What splendid parks!
What a brave soldier! What brave soldiers!
What an able woman ! What able women !
ٌWhat an angry fellow ! ٌWhat angry fellows !
What an active man ! What active men !

ابراز تعجب بدون صفت ( موصوف تنها) نیز بکار می رود:

What a game !  چه مسابقه ای !

What a building !چه ساختمانی!

What an apple ! چه سیبی!

 

۳۹                                                            Term Three

EXERCISE ‌I

 

این جمله ها را به انگلیسی  برگردانید:

۱- چه استخر بزرگی دارید!

…………………………………………………………………

۲- چه شام خوشمزه ای تهیه کرده بودید!

…………………………………………………………………

۳-این چه پیچ خطر ناکی است!

…………………………………………………………………

۴- اینها چه تونل های طولانی هستند!

…………………………………………………………………

۵- چه لبخند شیطنت آمیزی دارد!

…………………………………………………………………

این جمله ها را به  فارسی برگردانید:

۱-What a difficult time we are having!

…………………………………………………………………

۲- I have lost it!”Oh, what a pity!”

…………………………………………………………………

۳-“Was the bicycle insured?”  “No, more is the pity!”

…………………………………………………………………

۴-What hardworking students we have!

…………………………………………………………………

۵-What a terrible day you have had!

…………………………………………………………………