گرامر ۹

۲۹                                                                                              Term Two

What’s on …………?

این  عبارت برای اطلاع از برنامه هایی مانند سینما یا سرگرمی هایی مانند رادیو ، تلویزیون بکار میرود.

What’s on at the Odeon tonight ? امشب در سینما اودئن چه فیلمی است ؟
What’s on TV ? تلویزیون چه برنامه ای دارد  ؟
What’s on the radio this morning ? امروز صبح برنامه رادیو چیست ؟
What’s on Channel 3 now ? برنامه کانال ۳ در این ساعت چیست ؟

Turn on , Turn off

turn on برای روشن کردن و turn off برای خاموش کردن وسائل الکتریکی و مانند آن بکار میرود .

Plea  Please, turn the light on ! بی زحمت چراغ را روشن کنید .
Please, turn the radio off . خواهش میکنم رادیو را خاموش کنید .
Don’t turn the TV on . تلویزیون را روشن نکنید .
Will you turn the stove off ? ممکن است اجاق را خاموش کنید ؟
Don’t turn the CD player on and off. دستگاه پخش سی دی را روشن و خاموش نکنید

 

Put on ,Take off

put on  به معنی پوشیدن  و   take off  بمعنی  در آوردن ، کندن و برداشتن ( کلاه ) یا هر نوع پوشاک است .Put on your socks ; it’s cold .  هوا سرد است ، جورابهایت را بپوش

Take off your pullover, It’s warm .                                                  بلوز پشمیت را در آر، هوا گرم است

He is putting on his hat , because he has a cold . چونکه سرما خورده است کلاهش را پوشیده است.

Take off your hat for prayers .                                                                   برای نماز کلاهتان را بر دارید.

Call on , call off

یکی از معانی call on  سر زدن یا رفتن نزد کسی است .

I have to call on him this afternoon .  امروز بعد از ظهر باید سری به او بزنم .

از معانی دیگر ” خواستن” و ” درخواست کردن ” است .

I called on him  to return my camera . از او خواهش کردم(خواستم) که دوربینم را پس بدهد

   به معنی لغو کردن و باطل کردن قول و قرار است .call off   

They called off the game because of snow.بعلت بارش برف بازی را لغو کردند .

The boss was ill . He called off his appointments . رئیس مریض بود .  قرارهایش را بهم زد

 

۲۹                                                                                                          Term Two

EXERCISE 1

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱- در خانه شهر چه برنامه ای است ؟

————————————————————

۲-جلسه فردا را لغو نخواهند کرد.

——————————————————————-

۳- ما معمولاً جمعه ها سری به والدینمان می زنیم

———————————————————–

۴-قبل از اینکه وارد اتاق شوید کلاهتان را بردارید.

————————————————————

۵-بسیاری اشخاص در کشور ها قبل از آنکه وارد خانه شوند کفش هایشان را در می آورند.

————————————————————

این جمله را به فارسی برگردانید :

۱-Take  off your shoes before you enter the room .

  …………………………………………………………………

۲-Don’t take off your coat if you want to go shopping.

  …………………………………………………………………

۳-Please turn off the radio before you go to bed.

  …………………………………………………………………

۴-Ask the usher what is at the Rex tomorrow.

  …………………………………………………………………

۵-Turn off the stove before you leave the kitchen.  …………………………………………………………………

Exercise II

در جمله های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید :

۱-Who has ………….the radio on ?

۲-It’s raining ; do you think that they may  …………..the game?

۳-On my way home I ………………..Grandpa.

۴-What’s …………TV right now .

۵-Please, ………….the radio ………. It’s News  time .