گرامر ۸

۱۸                                                                 Term One    

Adjective(صفت)

صفت اسم را توصیف می کند. بعبارت دیگر صفت برچسبی است که به اسم میزنیم تا آنرا از انواع دیگر جدا کنیم.مانند:

A red apple یک سیب سرخ              a green apple یک سیب سبز                  a nice bag یک کیف قشنگ

صفت از نظر مقایسه بر سه  نوع است :

Positive degree  صفت مطلق                       

Comparative degree             صفت تفضیلی

Superlative degree صفت عالی                 

صفت تفضیلی و عالی از صفت مطلق ساخته میشوند.اگر صفت مطلق یک سیلابی ( یک بخشی) باشد با آوردن  “er” و “est” به  آخر آن ، تفضیلی و عالی میشود.:

ضفت عالی صفت تفضیلی صفت مطلق
Superlative Comparative Positive
smallest smaller small
biggest bigger big
largest larger large
safest safer safe
tallest taller tall

توجه :  اگر آخر صفت مطلق یک سیلابی حرف بی صدا و قبل از آن حرف صدا دار کوتاهی باشد بهنگام تبدیل آن به تفضیلی و عالی حرف آخر آن دوبرابر یا  double  می شود.مانند:big , bigger , biggest

 

اگر آخر صفت مطلق y  و قبل  از آن  حرف بی صدا باشد، به هنگام تبدیل آن به تفضیلی وعالی حرف “y”  به “i” تبدیل می شود:

 happy   ,happier ,  happiest             

 

اگر آخر صفت مطلق  e باشد در تبدیل آن به تفضیلی و عالی فقط  r  و st می گیرد.   

large   , larger   , largest

 

توجه: صفت تفضیلی برای مقایسه ۲ اسم  ولی صفت عالی برای مقایسه بیش از دو اسم بکار می رود.بعد از صفت تفضیلی  than بکار می رود.

قبل از صفت عالی حرف تعریف the  و بعد از آن of ( برای مقایسه در مکان  in  ) بکار می رود.     

Mr. A is tall.   Mr. B is tall. Mr. A is taller than Mr. B.

Mr. C is short.Mr D is short.Mr. E is short.Mr. D is the shortest of the three.

 

۱۸                                                             Term One

Exercise I

 

این جمله ها را به انگلیسی بر گردانید:

            .

 

۱- زهرا از خواهرش مهربانتر است.

…………………………………………………………………………………………………………..

 ۲- او امروز خیلی خوشحال تر است.

……………………………………………………………………………………………………………

۳- امیر جوانترین پسر خانواده است.

…………………………………………………………………………………………………………..

۴- آقای Lord چهار فرزند دارد. Jim  از همه کوچکتر است.

……………………………………………………………………………………………………………….

۵-من دو سال از خواهرم بزرگترم .

………………………………………………………………………………………………………….

۶- او از همه بچه ها کو چکتر است.

……………………………………………………………………………………………………………….

 

این جمله ها را به فارسی بر گردانید :

 
 

۱-ٌOur  sschool is larger than yours.

………………………………………………………………

۲-My suitcase was the heaviest of all.

……………………………………………………………..

۳-Who is the cleverest of all?

…………………………………………………………….

۴-George is much cleverer than you.

……………………………………………………………

۵-The sun rises earlier in summer , but sets later in the evening.

 ……………………………………………………………

شکل صحیح کلمه داخل پرانتز را بنویسید:

۱-Tokyo is ………….(large) city in Japan.

۲-A plane is ……………(fast) than a bus.

۳-What is ……………….(large) village in Iran?

۴-This book is  …………….(new) of all.

۵-The weather today is ……….……….(cold) than the weather yesterday.