گرامر ۸

۳۸                                                       Term Three

Past Perfect Tenseزمان گذشته کامل (ماضی بعید)

 

این زمان دلالت بر کار یا فعالیتی میکند که در گذشته قبل از کار یا فعالیت دیگر انجام شده باشد.در این حالت کاری که قبلاً انجام شده است بصورت ماضی بعید و کاری که بعد از آن انجام شده است بصورت ماضی مطلق(گذشته ساده) بیان می شود. به این  مثال توجه کنید:

شما به پدرتان تلفن زدید.اما او قبل از تلفن شما محل را ترک کرده بود.چون پدر شما قبل از تلفن شما محل را ترک کرده بود بنابراین کار او بصورت ماضی بعید و کار شما که بعد صورت گرفته است به صورت گذشته ساده بیان میشود:

My father had left before I telephoned. قبل از اینکه تلفن کنم پدرم محل را ترک کرده بود.                 Before I telephoned my father had left.

جمله هایی که زیر آن خط کشیده شده اول انجام شده  و در نتیجه به ماضی بعید یا گذشته کامل نوشته شده است.

برای ساختن این زمان بعد از فاعل had و قسمت سوم فعل ( اسم مفعول) بکار می بریم و حالات آن برای هر شش شخص مفرد یا جمع یکی است:

چند مثال :

You had written  a  long letter before you received the telegram.

شما قبل از وصول  تلگرام نامه مفصلی نوشته بودید.

He (she) had done his(her) homework before he(she) went to bed.

We had eaten dinner before they called on us.

They had set the table before the guests arrived.

برای منفی کردن این زمان بعد از فعل کمکی  had  کلمه  not  اضافه می کنیم و برای سوالی کردن ،  had را قبل از فاعل قرار می دهیم:

 

جمله سوالی

 

Had

 

I /you /we/they /he /she/ It

 

left

 

before the police arrived?

 

جمله منفی

 

I /You /We/They /He She/ It

 

had not

 

left

 

before the police arrived.

 

 

 

۳۸                                                       Term Three

EXERCISE ‌I

این جمله ها را به ترتیب به انگلیسی و فارسی برگردانید:

۱-قبلاً این داستان را نشنیده بودم.

…………………………………………………………………

۲-پیش از اینکه من برسم،شما دفتر را ترک کرده بودید.

…………………………………………………………………

۳- او با  من صحبت کرده است.

…………………………………………………………………

۴- شما بمن نگفته بودید کجا منتظر شما باشم.

…………………………………………………………………

۵- من مطمئن بودم که آن مرد  را قبلاً  دیده بودم.

…………………………………………………………………

۱-We had just finished our work when it started to rain.

…………………………………………………………………

۲-I know all about that film because I have seen it before.

…………………………………………………………………

۳-Did you post the letter after you had written it?

…………………………………………………………………

۴-He said he had already looked everywhere for the book.

…………………………………………………………………

۵-How much had you paid for the book you gave him?

…………………………………………………………………

EXERCISE ‌II

در جمله های زیر  فعل داخل پرانتز را به زمان گذشته ساده یا گذشته کامل بکار ببرید:

۱-They(go) ………………..home after they (finish) ……..……………their work.

۲-They said that they (not meet) …………………..him before.

۳-We (drink) ……………… a small cup of coffee after we (finish) …………………..the dinner.

۴-Before we (see) ………..……. them, we (do) ……………..nothing.

۵-After you (go) …………………. ,We(go) …………………to bed.