گرامر ۸

۲۸                                                                 Term Two

Adjective (صفت)

part 2(قسمت ۲)

در ترم قبل ، صفت یک سیلابی و طریقه ساختن صفت تفضیلی و عالی آن  را توضیح دادیم . اینک به  صفت هایی که بیش از یک سیلاب دارند می پردازیم :

(دو سیلابی)  careful              (سه سیلابی)   beautiful              (چهار سیلابی)  interesting

صفت هایی که بیش از یک سیلاب دارند با  more  و  the  most قبل از آنها بترتیب تفضیلی و عالی میشوند.

درجه مطلق درجه تفضیلی درجه عالی
useful more useful the most useful
expensive more expensive the most expensive
dangerous more dangerous the most dangerous
wonderful more wonderful the most wonderful

به جمله های زیر توجه کنید:

Try to  be more careful than before. سعی کن از گذشته دقیقتر باشی.
This picture is the most beautiful of all. این تصویر از همه زیباتر است.

توجه : پاره ای صفات دو سیلابی مانند صفات تک سیلابی با  er و  est تفضیلی و عالی می شوند:

happy                   happier               happiest

pretty                    prettier               prettiest

easy                      easier                 easiest

اما عمدتاً با  more و  most تبدیل میشوند.

as………………………………………………….as

به این دو جمله توجه کنید:

Mr. K is forty years old. Mr. R is forty years old.

old صفت برابر این آقایان است. صفت برابر با  as  بیان می شود:

Mr. K is as old as  Mr R.

Independent Adjectives (صفات مستقل)

صفاتی هستند که از خود تفضیلی و عالی دارند و پیرو قواعدی که دیده ایم نیستند و استقلال دارند .از اینرو آنها را صفات مستقل میگویند.مانند :

Superlative Comparative Positive
best better good
worst worse bad
least less little
most more much
most more many

 

 

 

 

 

 

 

۲۸                                                       Term Two          EXERCISE 1

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱ خط کش بلند تر از این دارید ؟

……………………………………………………………………………………..

۲-آن بد ترین روزی بود که با هم بودیم.

……………………………………………………………………………………..

۳- این جالبترین کتاب سال است.

…………………………………………………………………………………………….

۴- من کوچکترین فرزند این خانواده ام.

…………………………………………………………………………………………….

۵- من هم قد شما هستم.

……………………………………………………………………………………..

این جمله را به فارسی برگردانید :

۱-The student sitting behind the class is the cleverest of us all.

   ……………………………………………………………………………

۲-Who is the laziest student you know?

   ……………………………………………………………………………

۳-Saturday is the first day in Persian calendar.

   …………………………………………………………………………

۴-Summer is the warmest season of the year.

  …………………………………………………………………

۵-December is the coldest month of the year.

   …………………………………………………………………………

Exercise II

 جمله های هر شماره را به یک جمله تبدیل کنید:

۱-Mr. A walks 5 kilometers an hour. Mr. B walks 4 kilometers an hour.

    …………………………………………………………………………..

۲-Miss C is 5 feet tall. Miss D is 5 feet  tall.

   ……………………………………………….

۳-The blue book costs 500 Tomans. The yellow book costs 300 Tomans.

    ………………………………………………………………………..

۴-Mrs. F is 42 years old. Mrs. M is 37 years old. Mrs.Y is 55 years old.

    ………………………………………………………..

۵-Shiraz is warm in summer. Kerman is warm in summer.

   …………………………………………………………….