گرامر ۷

۱۷                                                                 Term One

Can (توانستن)

can از فعلهای کمکی است . فعل های کمکی در ساختن  غالب زمانها به کار می روند و در سوالی یا منفی کردن جملات نیز به ما کمک می کنند.در ترمهای بالاتر فعلهای کمکی را توضیح می دهیم:

 

می توانم انگلیسی حرف بزنم. I can speak English.
همچنین می توانم انگلیسی بخوانم. I can read English, too.
این زبان آموزان می توانند انگلیسی بنویسند. These students can write English.
اکنون  میتوانید اینجا را ترک کنید. You can leave here now .

سوالی کردن با فعل کمکی  “Can”

اگر can اول جمله ,  و قبل از فاعل  بیاید، جمله سوالی می شود.

 

می توانید انگلیسی حرف بزنید؟ Canyou speak English?
می توانید رانندگی کنید ؟ Canyou drive?
آیا می توانم کلاس را ترک کنم؟ Can  I leave  the class?

وقتی که can با فعلی به کار رود که s سوم شخص مفرد دارد s حذف می شود.به عبارت دیگر بعد از can فعل همیشه بشکل مصدر ساده می آید: مانند:

او آلمانی حرف می زند. He speaks German.
او می تواند آلمانی صحبت کند. He can speak German.

مثالی دیگر:

 او ویولون را خوب می نوازند. She  plays the violin well.
او می تواند ویواون را بخوبی بنوازد. She can play the violin well.

 

Can – cannot

میدانیم که am، are، is با not   منفی می شوند. can نیز همین طور است و با not منفی می شود.

شما می توانید خوب شنا کنید. You can swim well.
من نمی توانم شنا کنم. I cannot swim.
پسر عمویم “جیم” می تواند انگلیسی بنویسد. My cousin, Jim, can write English.
دختر عمویم “جنت “نمی تواند انگلیسی بنویسد. My cousin, Janet, cannot write English.

 

۱۷                                                                 Term One

EXERCISE I

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱-می توانید با من بیایید.

 …………………………………………………… .

۲- او میتواند خوب شنا کند.

…………………………………………………… .

۳-چه کسی می تواند با ما بیاید؟

…………………………………………………… .

۴-نمی توانید انگلیسی صحبت کنید؟

………………………………………………………

۵-چرا نمی توانید امشب اینجا  بیایید؟

…………………………………………………………………………………………………………

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-Can I use the phone?

 …………………………………………………………………………………………..

۲-Where can  I leave my bag?

 ……………………………………………………………….

۳-I cannot climb this tall tree.

…………………………………………………………………..

۴-Can’t you see the star from here?

 …………………………………………………………….

۵-Can he not play with us?

. …………………………………………………….

Exercise II

با جمله های زیر can به کار ببرید:

۱- They swim every after noon.

………………………………………….…………..……. .

۲- We speak Arabic.

…………………………………………..………………. .

۳-He runs fast.

…………………………………………….………………. .

۴-You work on Friday.

      ……………………………………………….…………. .

۵-She sings an English song.

 ………………………………………………………………. .

Exercise II

جملات زیر را سوالی کنید:

۱-She can help her mother.

……………………………………………………..

۲-He does his homework at home.

……………………………………………………..

۳-They are near us?

……………………………………………………..

۴-Helen has many friends at this school.

 ………………………………………………………

۵-Tom and his sister both can speak English well.

………………………………………………………