گرامر ۷

۴۷                                                              Term Four                                                       

 

Much, Many, A lot of

 A great deal of

می دانیم که اسم ها از نظر تعداد به دو گروه تقسیم می شوند :اسم های قابل شمارش و اسم های غیر قابل شمارش :

 اسامی قابل شمارش که ,وقتی بیشتر از یکی است جمع می بندیم مانند : ,word visitor, book, pen , opinion,

 

اسامی غیر قابل شمارش که نمی توانیم آنها را جمع ببندیم مانند: milk , water, money, happiness, coffee

 

muchبا اسم های غیر قابل شمارش و معمولاً در جملات منفی و سوالی بکار می رود و اسم بعد از آن همواره مفرد است :

Does  your brother drink much water ?

They don’t have much in common.

Do you have much time?

در جملات مثبت بجای much   از  a great deal (of) یا a lot (of)  استفاده می شود:

He has done a great deal for the blind.

The villagers liked him a lot.

I drink a great deal of milk every day.

many با اسم های قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار میرود و اسم بعد از آن همواره به صورت جمع است :

Do you know many English words?

I don’t have many story books.

در جملات مثبت به جای many    از   a lot of استفاده میشود.

She has a lot of English books.

We have to do a lot of things.

 

much  و  many  را بعد از  very, as, too, so در جملات مثبت نیز به کار می بریم:

She talks too much.

Thank you so much.

Thank you very much.

 

۴۷                                                                    Term Four

Exercise  ۱

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱- دانش آموزان زیادی امسال در امتحان گواهینامه  مقدماتی شرکت خواهند کرد.

  …………………………………………………………………………………………………………………..

۲- میتوانید هر قدر میوه بخواهید بچینید.

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

۳- ما وقت زیادی نداریم که موضوع را یکبار دیگر مورد بحث قرار دهیم.

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

۴- آیا شما وجه اشتراک زیادی با دوستتان دارید؟

  …………………………………………………………………………………………………………………….

۵- بخاطر کمکی که بمن کرده اید(داده اید) بسیار مدیون شما هستم.

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-Being helpful to people,she has managed to make a lot of friends.

   …………………………………………………..

۲-He drinks too much water in summer.

 ……………………………………..………………………

۳-Scientists have done a great deal of work to find the cause of cancer.

   …………………………………………………..

۴-He’s got  a real hang up about his height.

 ……………………………………..………………………

۵-The child is too young and inexperienced to recognize danger.

 ……………………………………..………………………

Exercise II

Put in “a lot (of)” “a great deal (of)” , “much” or  “ many” :

۱-She has ………………patience with her son.

۲-Not ……………..students wear hats.

۳-Have you studied ………………..English words ?

۴-Does he drink ……………………water?

۵-I spent  ……………time and studied ……….……books.