گرامر ۷

۳۷                                                      Term Three

 

Auxiliary  Verbافعال معین ( کمکی) 

تعداد افعال معین ( کمکی) ۲۴ است و همانطور که از نام آنها پیداست برای صرف افعال در همه زمانها به ما کمک میکننداین افعال عبارتند از :

am, is, are, was, were                                      may , might

do, does, did                                                    have, has, had

will , would                                                     must , ought to

shall , should                                                   need

can , could                                                       dare

                                                                        used to

این افعال در همه زمانها و در صرف همه افعال  بصورتی حضور پیدا میکنند. حتی در صرف زمان حال ساده و گذشته ساده که مستقیماً دخالتی ندارند می بینیم که در حالت منفی و سوالی این زمانها باز حضورشان لازم است. مانند :

 I went to school. I didn’t go the theater.

They like movies. They don’t like operas.

He likes English. He doesn’t like Spanish.

خصوصیات افعال معین این است که با آمدن not بعد از آنها جمله منفی و با آوردن آنها قبل از فاعل جمله سوالی می شود:

His parents must send him abroad.

Must his parents send him abroad?

His parents must not  send him abroad.

پنج فعل از این ۲۴ فعل بطور مستقل و مانند افعال عادی کاربرد دارند.  این ۵ فعل عبارتند از :

do , have , be , dare , need

مثال:

I have breakfast at seven.

Do you have breakfast at seven?

She does  her homework.

Does she do her homework?

I need some money.

Do you need any money?

 

در ترم های آینده در این باره توضیح کافی خواهیم داد.

 

 

۳۷                                                              Term Three

Exercise 1

این جمله ها را به انگلیسی  برگردانید :

۱-ما به خانه بزرگتری احتیاج داریم.

………………………………………………………………………………………………………..

۲-برادرم این فیلم را ندیده است. .

………………………………………………………………………………………………………..

۳-شما نباید زیاد بخورید .

………………………………………………………………………………………………………….

۴-ممکن است امشب باران ببارد.

………………………………………………………………………………………………………..

۵-امروز من پول ناهار شما را نمی پردازم.

……………………………………………………………………………………………………………

 این جمله ها را به فارسی بر گردانید:

۱-He said something about you.

 ………………………………………………

۲-Have you ever been to Kerman?

…………………………………………………………….

۳-They ought to have a stop light here.

 ………………………………………………………….

۴-You can remember all the answers.

 ……………………………………………………………

۵-Will he come early in the morning?

 …………………………………………………………..

Exercise II

این جمله ها را یکبار منفی و یکبار سوالی کنید :

۱-I Might see them next time.

 ………………………………………….

  …………………………………………?

۲-She has sent a letter.

  ………………………………………..

…………………………………………?

۳-He knows us well.

 ………………………………………..

  ……………………………………….?

۴-They came early.

  ………………………………………

  ………………………………………?

۵-I have heard it before.

…………………………………………                ……………………………………………………………?