گرامر ۶

۴۶                                                            Term Four

Adjective  (صفت )

(Part 3)

در ترم های پیش در باره صفت توضیحاتی دادیم.اینک به توصیف صفت مرکب می پردازیم:

 

صفت مرکب بصورت های گوناگون دیده می شود :

 

۱-از ترکیب دو اسم :

typewriter               مانند :  typewriter ribbon

shoe-shop                ”         shoe-shop advertisement

۲-از ترکیب یک صفت و اسم :

blue-beard ریش آبی              snow-white سفید برفی                        blood-thirsty    خون آشام

۳-از ترکیب دو صفت

sour-sweet ترش و شیرین                   light-blue  آبی روشن                    dark-green  سبز تیره

۴- از ترکیب عدد و یک اسم ( در این ترکیب غالباً  d  یا   ed  به آخر اسم اضافه میشود)

one-sided  یک جانبه   four-footed  چهار پا

Of all the four-footed animals living, the elephant is the largest.

۵-از ترکیب اسم با پسوندsome

handsome   خوش قیافه (در مورد مردان)   troublesome پر دردسر ، پر زحمت worrisome نگرانی آور

۶– از ترکیب اسم با  پسوند  ful  یا  less  :

careful, beautiful, fearful, careless , fearless, speechless , careless, moneyless, jobless

۷- از ترکیب  able با فعل

eatable قابل خوردن(خوردنی)  ،   teachable قابل آموختن   ،    readable خواندنی(قابل خواندن) ، enjoyable لذت بردنی

۸-از ترکیب  کلمات مختلف :

up-to-date  مد روز  به روز          out-of-date از مد افتاده    good-for-nothing   بی مصرف ، بی خود

hand-to-mouth=empty handed تهیدست

 

 

۴۶                                                      Term Four

 

Make a complete sentence with each of the following adjectives:

۱-اتوبوس مدرسه(ترکیب دو اسم) : school-bus

    ……………………………………………………………………………

۲-دستگاه تایپ(ترکیب دو اسم) : type-writer

    ……………………………………………………………………………………

۳-آبی آسمانی(ترکیب  اسم و صفت) : sky-blue

    …………………………………………………………………………………

۴-سبز روشن(ترکیب دو  صفت) : light- green

    …………………………………………………..…………………………

۵-نوزاد دو سر(عدد و اسم) : two-headed baby

    ……………………………………………………………………………………

۶-پر دردسر(ترکیب اسم با some) : troublesome

    ………………………………………………………………………………

۷-شکرگزار(اسم با پسوند  ful) : thankful

    ……………………………………….…………………………………………

۸-بی پول ( اسم با پسوند less ) moneyless

    …………………………………………………………………………

۹-قابل نوشیدن (فعل با پسوند  able)drinkable

    ……………………………………………………………………………………

۱۰-بی مصرف good –for -nothing

    ……………………………………………………………………………………