گرامر ۶

۳۶                                                              Term three

Ever , Never

ever قید تکرار است و جای آن در جمله قبل از فعل اصلی است.این  قید در جمله های سوالی و منفی و همچنین جملات مثبت غیر سوالی بکار میرود. مثال:

Does he ever study his lessons?  آیا او هیچگاه درسش را مطالعه میکند؟(سوالی)

Isn’t he ever here on Saturday? آیا او هیچگاه روز شنبه اینجا نیست؟(منفی)

This is the best story that I have ever heard. این بهترین داستانی است که تا بحال شنیده ام.

never منفی  ever است  و مفهوم آن معادل با  not ever  می باشد. ترتیب قرار گرفتن آن در جمله عیناً مانند  ever است . never بخودی خود جمله را منفی میکند و لازم نیست با آن فعل جمله هم منفی بشود. مثال:

آنچه را میگوئید  هزگز فراموش نخواهم کرد. I shall never forget what you say.
شاگردان من هرگز غیبت نمی کنند. My students are never absent.
من هرگز سیگار نمی کشم. I never smoke.
آیا هیچ وقت خسته می شوید؟ Do you ever get tired?
هیچوقت به من گوش نمی کند. She never listens to me.
آیا هیچ وقت به فکر عوض کردن کار خود بوده اید؟ Have you ever thought of changing your job?

 

 

 

 

اصطلاح for ever یعنی برای همیشه. مثال:

Do you think you will live for ever?آیا فکر میکنی برای همیشه زنده می مانی؟

They left this area for ever.آنها این منطقه را برای همیشه ترک کردند.

I will love you for ever.برای همیشه ترا دوست دارم.                                                        

قید ever با بعضی موصولات ترکیب می شود و در این ترکیبات معنی هر می دهد:

Whoever comes to see me is welcome. هر کسی که Whoever
I won’t believe whatever you say. هر آنچه Whatever
May God protect you wherever you are. هر کجا wherever
She can pick out whichever she wants. هر کدام Whichever
Whenever he comes here he has a lot of stories to tell. هر وقت whenever

 

 

 

۳۶                                                            Term Three

EXERCISE I

این جمله ها را به به انگلیسی برگردانید:

۱- دوست شما هیچوقت راست نمی گوید.

…………………………………………………………………

۲- من هرگز او را ندیده ام.

…………………………………………………………………

۳-آیا هیچ وقت با قطار مسافرت کرده اید؟

…………………………………………………………………

۴- آیا خواهر کوچکتر شما هیچوقت به تاتر می رود؟

…………………………………………………………………

۵- برادرم بتازگی از دانشکده فارغ التحصیل شده است.

…………………………………………………………………

EXERCISE ‌II

Give negative answers to the following questions:

Example: Do you ever go to the cinema?

                    No, I don’t ever go to the cinema.               No, I never  go to the cinema.

۱-Is he ever ready on time?

 ………………………………………………            ………………………………………..

۲-Do  they ever wait for you?

………………………………………………            ………………………………………..

۳-Does she ever have coffee for breakfast?

 ………………………………………………            ………………………………………..

۴-Doesn’t it ever rain in August?

  ………………………………………………            ………………………………………..

۵-Will you ever believe him?

 ………………………………………………            ………………………………………..

۶-Is there  ever snow in Miami in spring?

 ………………………………………………            ………………………………………..

۷-Have you ever seen a zebra?

  ………………………………………………            ………………………………………..

۸-Do you ever look at yourself in the mirror before you leave?

…………………………………………………          ………….……….……………………

۹-Have you ever made a trip by yourself?

 ………………………………………………            ………………………………………..

۱۰-Doesn’t  your brother ever have breakfast at  home?

………………………………………………            ………………………………………..