گرامر ۵

۳۵                                                              Term Three

Revision    دوره

در این درس تمام آنچه را که تا کنون آموخته ایم جمع بندی می کنیم.

 

EXERCISE I

 

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

 

۱- دارم پس انداز می کنم که(تا) یک دوچرخه بخرم.

…………………………………………………………………

۲-خانه ای که  بامش آبی است مال ماست.

…………………………………………………………………

۳-وقتیکه شما را دیدم مشغول تلفن کردن بودید.

…………………………………………………………………

۴-او هنوز صبحانه نخورده است.

…………………………………………………………………

۵- استاد اجازه نداد وارد کلاس بشوم.

…………………………………………………………………

 

EXERCISE II

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-The traffic police made me stop.

………………………………………………………………

۲-This is the store where I bought my camera.

………………………………………………………………

۳-This four-year-old girl can read English.

………………………………………………………………

۴-Be careful! You may fall off the ladder.

………………………………………………………………

۵-Have you seen this film?

………………………………………………………………

۳۵                                                              Term Three

EXERCISE III

فعل داخل پرانتز را به زمانی که با معنی جمله مطابقت دارد بنویسید:

۱-Every evening he (watch) ………………..TV for one hour.

۲-She (read) ……….……..well; but she (not speak) ……………….so well.

۳-Last week we (go) ……………..to the movies. We(not go) ……….…..to the theater.

۴-He(not see) …….…………this film yet.

۵-My father often (travel) ………………….to Tabriz.

EXERCISE IV

 

در جمله های زیر برای ۵ جای خالی ۶ کلمه داریم، در هر جمله خالی را با یک کلمه مناسب پر کنید.

 

responsible  ,   around  ,  stay  ,  matter  ,  at  , hard

۱-Last year I enjoyed my …………..at the seaside.

۲-On my way home I called ………………….my uncle’s office.

۳-Today I am …………….for shopping and cooking.

۴-I work ……………..to pass the exam.

۵-The fact of the …..……….is that there are a lot of jobless people in Turkey.