گرامر ۴

۱۴                                                                   Term One    

 

Interest in ; Interested in

interest یعنی علاقه.

I have little interest in physics. علاقه کمی به فیزیک دارم( علاقه چندانی ندارم).

در نگاه اول می بینیم که در فارسی حرف اضافه ای که همراه علاقه آمده ” به ” است و در انگلیسی حرف اضافه ای که با  interest آمده  in  است. مقایسه حروف اضافه انگلیسی با فارسی یکی از مباحث مهم در یادگیری است. به زبان آموزان تاکید می شود حروف اضافه را همراه با آنچه می آیند یکجا یاد بگیرند نه جدا جدا مثلاً  interested in علاقمند به   ویا  full of (پر از)

interested in  یعنی علاقمند به : مانند:

My sister is interested in painting. خواهرم به نقاشی علاقه دارد.

Are  you interested in photography? به عکاسی علاقه دارید؟

Children are interested in studying languages. کودکان به آموختن زبان علاقمندند.

At , In

 

in و at هردو حرف اضافه اند و کاربرد های مختلف دارند. در اینجا به کاربرد آنها با قید زمان اشاره می کنیم.مانند:

I get up at dawn every morning. هر روز در طلوع آفتاب از خواب بر میخیزم.

Ieat my lunch at noon. نهارم را سر ظهر می خورم.

My brother goes to bed at midnight.برادرم در نیمه شب می خوابد.

اینک کاربرد  in  مانند :  in the morning صبح یا در صبح:

I go to school in the morning.صبح مدرسه می روم.

I work in the afternoonبعد از ظهر کار میکنم.

I do my homework in the evening.شب تکلیفم را انجم میدهم.

مقایسه : کاربرد at با قید زمان محدود و زودگذر و کاربرد in  با قید زمان گسترده ترو دیرپا تر است.

at dawn در طلوع آفتاب ، in the morning صبح( در صبح).میدانیم طلوع آفتاب به زمانی که بیش از چند دقیقه نیست اطلاق می شود وin the morning  به زمانی که چند ساعت طول می کشد .

 

 

۱۴                                                               Term One

 

Exercise I

 

این جمله ها را به انگلیسی بر گردانید:

            .

 

۱- شاگردان من به فوتبال علاقمندند.

…………………………………………………………………………………………………………..

 ۲- پدرم هر روز صبح از خواب بر می خیزد و دست وصورت خود را می شوید.

……………………………………………………………………………………………………………

۳- پسر خاله ام زیاد به فوتبال علاقمند نیست..

…………………………………………………………………………………………………………..

۴- من هرگز نیمه شب نمی خوابم(به رختخواب نمی روم)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

این جمله ها را به فارسی بر گردانید :

 
 

۱-ٌWe are going to the village in summer.

………………………………………………………………

۲-It doesn’t snow in this part of the country.

……………………………………………………………..

۳-There is a garden full of different flowers near my house.

…………………………………………………………….

۴-This man has little interest in chemistry.

……………………………………………………………

۵-She shows no interest in anything.

 ……………………………………………………………

 ۶-How many months are there in a year?

……………………