گرامر ۴

۳۴                                                       Term Three

Present Perfect Tenseزمان حال کامل (ماضی نقلی)

این زمان برای بیان کار ، عمل یا رویدادی است که در گذشته شروع شده و در حال حاضر یا ادامه دارد و یا اثر آن باقی است . مثال :

I have lived in this city for ten years. ده سال است که در این شهر زندگی  می کنم.

They have been here since yesterday.   از دیروز تا حال اینجا هستند.

Who has turned the radio on?چه کسی رادیو را روشن کرده است.

مفهوم جمله اول این است که ۱۰ سال در تهران زندگی کرده ام و این زندگی هنوز ادامه دارد.ویژگی این زمان در این است که خود بخود بر ادامه زندگی گوینده در تهران دلالت دارد و لازم نیست که بگوید “و هنوز در تهران زندگی می کنم”.در جمله سوم گوینده روشن بودن رادیورا می بیند و می خواهد بداند چه کسی آنرا روشن کرده است. بعبارت دیگر اثر عمل

( روشن کردن) رادیو باقی است.

برای ساختن این زمان بعد از فاعل have یا has و قسمت سوم فعل ( اسم مفعول) بکار می بریم:

فاعل have / has اسم مفعول  
I /You /We/They have  

seen

 

this film several times.

He/ She /It has

چند مثال :

You have painted the kitchen. شما آشپزخانه را رنگ زده اید.( اثر رنگ تازه باقی است)

He has typed the letter.او( آقا) نامه را تایپ کرده است.

She has cooked the dinner.او( خانم) شام را پخته است.

We have bought a new car.یک ماشین نو خریده ایم.

They have heard the news. آنها خبر را شنیده اند.

تفاوت این زمان با ماضی ساده در این است که با ماضی نقلی قید زمان گذشته نمی آید.مگر اینکه بخواهد شروع عمل یا رویداد را مشخص کنددر صورتی که با ماضی مطلق آمدن قید زمان ضرورت دارد.

I have not seen him. (ماضی نقلی)

We met on Friday.(ماضی مطلق یا گذشته ساده)

اگر قید زمان خود بخود استنباط شود احتیاجی به ذکر آن نیست:

Mr. :What did you do yesterday?     Mr. B : I went to the zoo.

همانطور که می بینیم در جواب کلمه  yesterday معلوم است.

۳۴                                                          Term Three

توجه:

 کلمه  sinceگاهی با ماضی نقلی  بکار می رود و شروع زمان را نشان میدهد.

She has not eaten anything since yesterday.از دیروز چیزی نخورده است.

کلمه  for طول زمان  را نشان میدهد:                                                       I have been here for two hours.

کلمه yet به معنی هنوز بیشتر در جملات منفی بکار می رود.

I have not finished my breakfast yet. هنوز صبحانه ام را تمام نکرده ام.

He has not seen this movie yet. هنوز این فیلم را ندیده است.

 

EXERCISE ‌I

این جمله ها را به ترتیب به انگلیسی و فارسی برگردانید:

۱-دوربین عکاسی اش را با خود نیاورده است.

…………………………………………………………………

۲-او کتابهای ادبی انگلیسی زیادی خوانده است.

…………………………………………………………………

۳- ما منتظر او هستیم . هنوز بر نگشته است

…………………………………………………………………

۴- من این کتاب را نخوانده ام.

…………………………………………………………………

۵- از وقتی مراجعت کردیم کسی برای دیدن ما نیامده است..

…………………………………………………………………

۱-How long did you live in Tabriz?

…………………………………………………………………

۲-They have been in Washington for a year now.

…………………………………………………………………

۳-I haven’t seen them since last month.

…………………………………………………………………

۴-How long have you lived in Tabriz?

…………………………………………………………………

۵-I have known him for a year.

…………………………………………………………………