گرامر ۴

۲۴                                                              Term Two

Possessive Adjectives (صفات ملکی)

صفت در انگلیسی قبل از اسم (موصوف) می آید .نقش صفت این است که خصوصیت اسمی را که همراه آن است معین و آنرا از اسم های مشابه مشخص می کند.مانند.

 

Please give me the white ball,not the yellow ball. لطفا توپ سفید را به من بدهید نه زرد را

 

حال به این جمله توجه کنید:

This is my bike. It’s not your bike.  این دوچرخه من است .دوچرخه شما نیست.

 

My و  your  هر دو نقش صفت را اجرا میکنند.زیرا دوچرخه من و شما را مشخص میکنند. همچنین می بینیم که مانند صفت قبل از اسم آمده اند. از اینرو به آنها صفت ملکی می گویند زیرا که مالکیت و تعلق دوچرخه را مشخص می کنند.چند مثال :

My bag is old. Her school has a library.
Your cap is green. Our house is near the stadium.
His desk is small. Their office is modern.

 

Possessive Pronouns(ضمایر ملکی)

میدانیم که ضمیر جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری میکندمانند:

This is Susan. She is my classmate.  این سوزان است .او همکلاسی من است.

در اینجا  she  یعنی  Susan .

حال به این جمله توجه کنید:

This is your book. It’s not my book..  این کتاب شماست .کتاب من نیست.

 

در این دو جمله  book  تکرار شده است.می توانیم جمله را طوری بنویسیم که  book  تکرار نشود.مانند :

This is your book. It is not mine,

Mine در اینجا یعنی کتاب من . بنابراین  mine که از تکرار اسم (کتاب) جلوگیری میکند و در واقع نقش ضمیر را اجرا کرده است ضمیر ملکی  Possessive Pronoun نامیده می شود.چند مثال دیگر:

 

Your umbrella is new. Mine is old. Mine = my umbrella
My shoes are black. Yours are brown. Yours = your shoes
Your school is far. His is near. His = his school
My feet are large. Hers are small. Hers = her feet
Your car is expensive. Ours is cheap. Ours = our car
Our team will win. Theirs will lose. Theirs = their team

 

۲۴                                                           Term Two        EXERCISE 1

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱ خانه عمویم استخر بزرگی دارد.

……………………………………………………………………………………..

۲- این دوچرخه من است . مال شما آنجاست.

…………………………………………………………………………………………….

۳- اینجا خانه دوست من است. مال ما( خانه ما) در انتهای کوچه است.

……………………………………………………………………………………..

۴- این ساندویج شماست . نه من.

…………………………………………………………………………………………….

۵- کتابخانه ما نسبتاً بزرگ است . مال شما چطور ؟

…………………………………………………………………………………………….

این جمله را به فارسی برگردانید :

 ۱-Whose ruler is this?  Is it yours?

    …………………………………………………………………………..

۲-I didn’t remember to put on my  overcoat yesterday.

   ……………………………………………….

۳-How did you know I was here?

    …………………………………………………………………………..

۴-My bicycle is broken. What about yours?

   ………………………….……………………………………….…….

۵-Who else do you know in this village?

  …………………………………………………….…………………………

Exercise II

 

در جای خالی ضمیر ملکی یا صفت ملکی بکارببرید:

۱-We have a horse.  ………. horse is fifteen years old.  …………brother rides the horse on

   Friday. Friday is ……….. weekly holiday.

Your school is near the bus-stop; but ……………….. is far from it. I have to walk  for ten minutes to get on to the bus-stop .