گرامر ۳

۱۳                                                                 Term One    

Imperative(حالت امری)

 

حالت امری برای خواهش، دستور، تقاضا و درخواست به کار می رود.

لطفا کتابت را باز کن. ۱٫ Open your book, please!
لطفا کتابهایتان را باز کنید. ۲٫ Open your books, please!
مریم برخیز. ۳٫ Maryam! Stand up!
زبان آموزان (شاگردان) برخیزید. ۴٫ Students! Stand up!

 

می بینیم که برای حالت امر، یا خواهش، یا دستور فعل را بدون فاعل ذکر می کنیم.

جمله ۱ مفرد است و از یک نفر خواسته شده است که کتاب خود را باز کند.

جمله ۲ جمع است و بیش از یک نفر (دو نفر یا بیشتر) خواسته شده است که کتابهایشان را باز کنند.

جمله ۳ نیز مانند جمله ۱ از یک نفر و جمله ۴ مانند جمله ۲ از بیش از یک نفر خواسته شده است که از جای خود برخیزند.

همچنین می بینیم که در هر دو صورت اعم از مفرد یا جمع صورت فعل یکی است. آوردن please در آخر یا اول جمله از لحاظ گرامر جمله نقشی ندارد.  بدون please هم جمله صحیح است اما چندان مودبانه  نیست.  بنابراین  توصیه می کنیم که  با فعل آن  را غالبا به کار ببرید.

Negative Imperative    حالت نهی (امر منفی)

در حالت نهی (don’t) do not قبل از فعل می آوریم، هم برای مفرد هم برای جمع:

کتابت را باز نکن (مکن). Don’t open your book.
کتابهایتان را باز نکنید. Don’t open your books.
در را فشار ندهید. آن را بکشید. Don’t push the door. Pull it.
ننشینید. برخیزید. Don’t sit down. Stand up.
پاهایتان را روی میز تحریر نگذارید. Don’t put your feet on the desk.
با اتوبوس بروید. تاکسی نگیرید. Go by bus. Don’t take a taxi.
زیاد بنوشید، زیاد نخورید. Drink a lot, don’t eat much.

 

 

۱۳                                                               Term One

Exercise I

 

این جمله ها را به انگلیسی بر گردانید:

            .

 

۱- تکالیف منزل را انجام دهید، تلویزیون نبینید.

…………………………………………………………………………………………………………..

 ۲- تاکسی نگیرید، با اتوبوس بروید.

……………………………………………………………………………………………………………

۳- لطفاً پایتان را روی صندلی نگذارید.

…………………………………………………………………………………………………………..

۴- لطفاً کتابتان را ببندید و به من گوش دهید.

……………………………………………………………………………………………………………….

۵-با اتوبوس نروید، دوچرخه سوار شوید.

………………………………………………………………………………………………………………….

این جمله ها را به فارسی بر گردانید :

 
 

۱-Don’t smoke in this room!

………………………………………………………………

۲-Don’t shout at the baby.

……………………………………………………………..

۳-He doesn’t cross the street when the red light is on.

…………………………………………………………….

۴-Open your books and look at the pictures on page 14.

……………………………………………………………

۵-Get up early in the morning.

 ……………………………………………………………

 ۶-Don’t sit on the grass.

 ……………………………………………………………