گرامر ۳

۴۳                                                           Term Four

Also , Too , As well

 

این کلمات همه یک معنی دارند: “همچنین ” ” نیز ” .تفاوت آنها از جهت محل قرار گرفتن آنها در جمله است:

also پیش از فعل اصلی جمله می آید مثال:

I have read the book and I  have also seen the film.

کتاب را خوانده ام و فیلم را دیده ام

در جمله بالا  have  فعل کمکی و  seen  فعل اصلی است و می بینیم که also پیش از آن آمده است.

اگر فعل  be  فعل اصلی جمله باشد also بعد از آن می آید.مانند :

She is also clever.

too  و  as well معمولاً در آخر جمله می آیند :

I have read the book and I have seen the film as well.

                                         یا

I have read the book and I have seen the film ,too.

توجه : این کاربرد ها  برای جمله های مثبت است .

 

Either

 

اگر جمله منفی باشد بجای as well یا too   از either استفاده می کنیم.مثال:

I  haven’t read the book. My sister hasn’t either.

Tom had written : “ I don’t know.”, and John had written “I don’t either.”

Too , Enough

در این بحث too و  enough بصورت قید به کار می روند:

too در این حالت پیش از صفت می آید و معنی بیش از حد به آن میدهد و جمله بار منفی پیدا میکند.مثال:

This man is too ill to need a doctor.

این  مرد بیش از حدی که به پزشک احتیاج باشد بیمار است.(یعنی در واقع مراجعه به پزشک کار بیهوده ای ا ست واو تلف خواهد شد.)

بوسیله too  میتوان دو جمله را به یک جمله تبدیل کرد:

۱-The bed is uncomfortable. I can’t sleep on it.

۲-The bed is too uncomfortable for me to sleep on.

معنی شماره ۱ که دارای دو جمله است با شماره ۲ یکی است.

enough بعد از صفت می آید و معنی بحد کافیمیدهد و جمله بار مثبت پیدا میکند.

The man is ill enough to need a doctor.  این  مرد در حدی بیمار است که به پزشک احتیاج دارد.

بوسیله enough  نیز میتوان دو جمله را به یک جمله تبدیل کرد.

The book is easy. A little boy can understand it.

The book is easy enough for a little boy to understand.

۴۳                                                                   Term Four

Exercise I

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

 

۱-برادر من پیانو هم میزند.

…………………………………………….

۲- شما باید برای خودتان هم یک جفت کفش بخرید.

………………………………………………

۳-من آنقدر بزرگ هستم که بدانم چه باید بکنم.

…………………………………………….

۴- من هم نمی توانم رانندگی کنم.

………………………………………………

۵-بقدری سرد است که نمی شود بیرون رفت.

…………………………………………….

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-She is too short to reach the shelf.

   …………………………………………..

۲-You are clever enough to understand perfectly.

    ……………………………………………..

۳-The figs are ripe enough to pick.

    ……………………………………………..

۴-It is too far for the children to walk.

    ……………………………………………..

۵-The water is warm enough for us to swim.

    ……………………………………………..

Exercise II

Use “ too “ or  “ enough” to join these sentences:

۱-He is very young. He can’t go alone.

    ………………………………………………

۲-She is quite clever. She can answer the questions.

   …………………………………………………

۳-This classroom is very small. Forty students can’t  study in it.

    …………………………………………………

۴-The soup is very hot. I can’t drink it.

    …………………………………………………

۵-The story is short. She can finish it in one hour.      ……………………………………………..…