گرامر ۳

۳۳                                                          Term Three

When

When در صورت سوالی به معنی چه وقت ، چه زمان ، یا کی  بکار می رود.مانند::

When are you going on vacation ?                                     کی به تعطیلات میروید؟

When did the ambulance arrive?  آمبولانس کی رسید.

When will you be free?  کی آزاد هستید؟

When  در صورت غیر سوالی بمعنی زمانیکه ، وقتیکه ، هنگامیکه بکار میرود.(یکی از کاربرد های when با زمان گذشته استمراری است) مانند:

When I saw her she was shopping. وقتی او را دیدم مشغول خرید بود.

When I was having tea, the light went out.

 

از کاربرد های دیگر when با زمان حال ساده است. میدانیم که برای هر کاری که بطور عادت و همیشگی انجام میدهیم حال ساده بکار می بریم. مثال :

When it rains ,he carries an umbrella. وقتی باران می بارد با خود چتر می برد.

When I eat fast , I  get sick .وقتی تند غذا می خورم مریض می شوم.

Two weeks , two week ………….

Ten years , ten year ……………

I went on vacation for two weeks. برای دو هفته به تعطیلات رفتم.

I went on a two-week vacation. به تعطیلات دو هفته ای رفتم

در جمله دوم two-week به معنی دو هفته ای بصورت صفت و به جای صفت بکار رفته است. مثال دیگر:

I saw a boy who was ten years old. پسری دیدم که ده سال  داشت.

I saw a ten-year old boy. پسر ده ساله ای را دیدم.

در این جمله هم ten-year old بصورت صفت و بجای صفت بکار رفته است و معنی ده ساله می دهد.بنابرین هر جا که چنین ترکیب هایی بصورت صفت یا بجای صفت بکار روند جمع بسته نمی شوند.

Of

قبلاً of را بصورت کسره اضافه دیده ایم و می شناسیم.مانند:

The color of the room   رنگ اتاق

The roof of the house بام خانه

The legs of the table  پایه های میز

دیگر از کاربرد های  of  بعنوان حرف اضافه بمعنی از می باشد:

Grandma died of heart attack. مادر بزرگ از حمله قلبی مرد.

Nowadays no one dies of malaria. امروزه کسی از مالاریا نمی میرد.

My little brother is afraid of dogs.  برادر کوچولوی من از سگها میترسد.

موارد بکار بردن of به معنی “از” زیاد است. در اینجا به همین چند مثال اکتفا می کنیم.

 

۳۳                                                          Term Three

EXERCISE ‌I

این جمله ها را به ترتیب به انگلیسی و فارسی برگردانید:

۱-استاد یک آزمون سه ساعته به ما داد.

…………………………………………………………………

۲-از کجا میدانستید من اینجا بودم؟

…………………………………………………………………

۳- این پسر ده ساله بسیار با هوش است.

…………………………………………………………………

۴- از درس خواندن خسته نیستم.

…………………………………………………………………

۵- بسیاری افراد در جهان از گرسنگی می میرند.

…………………………………………………………………

۱- A five-day visit to the Far East would be enough.

…………………………………………………………………

۲- When I was crossing the street I met the old beggar.

…………………………………………………………………

۳-This twelve-year old boy has memorized two thousand English words.

…………………………………………………………………

۴-What disease did he die of?

…………………………………………………………………

۵-We usually carry an umbrella when it rains.

…………………………………………………………………

EXERCISE ‌II

با توجه به معنی جمله فعل داخل پرانتز را به زمان صحیح ببرید:

۱-He is so hardworking. He never (complain) …………… about anything.

۲-Who told you (use) ……………..my camera?

۳-He only(speak)…………………English. He(not speak) ………………….German.

۴-How you (go) ……………………….to school?

۵-Last night when I ( see) …………her, she (walk) ……………along the street.