گرامر ۲

۴۲                                                             Term Four

For     Since

since    و for  بیشتر با زمان حال کامل ( ماضی نقلی)  Present Perfect و گذشته کامل ( ماضی بعید  )  Past Perfect بکار میروند.در چنین مواردی for برهه ای از زمان را میرساند اعم از اینکه این برهه کوتاه  باشد یا طولانی.

I have not eaten anything for ten hours.                      ده ساعت است که چیزی نخورده ام.

The Moosavi’s have lived in this house for a  hundred years.

خانواده موسوی صد سال است  که در این خانهزندگی میکنند.

since نیز برهه ای از زمان را میرساند با این تفاوت که شروع آنرا مشخص میکند . اعم از کوتاه یا طولانی.

 I haven’t seen him since Monday.  از دوشنبه او را ندیده ام .

I haven’t traveled since 2010.       از سال ۲۰۱۰ مسافرت نکرده ام  .

به این مثال توجه کنید :   

Two years have passed since the boys spent their vacation at the Peak.

از وقتی که پسرها تعطیلاتشان را در “پیک” گذراندند  ۲ سال گذشته است .

همه مثالهای فوق به زمان حال کامل (ماضی نقلی ) بودند.حال به تفاوت مفهوم دو مثال زیر توجه کنید:

۱-I haven’t seen  him since Monday.از دوشنبه او را ندیده ام .

۲- I hadn’t seen him  since Monday.  از دوشنبه او را ندیده بودم.

مفهوم جمله  اول این است  که این دیدار انجام نگرفته است. مفهوم جمله دوم این است که از دوشنبه او را ندیده بودم ولی این دیدار انجام گرفته است.

کاربرد Since  و  for منحصر به زمان حال کامل نیست. به مثال های زیر توجه کنید :

How long is it since we last met?     از آخرین باری که یکدیگر را دیدیم چه مدت میگذرد؟

It’s just three days since we arrived ? فقط سه روز از ورود ما گذشنه است.

 

for   و since علاوه بر کاربردهای فوق در معانی دیگر نیز بکار میروند:

 

for  بمعنی  ” بجای ” یا ” بعوض

Will you sign for me ?    ممکن است بجای من امضاء کنید.

f or معنی ” موافق “

Are you for or against the matter?            موافق آن موضوعید یا مخالف ؟

Since  بمعنی ” چونکه”  یا ” نظر باینکه

Since I was late they didn’t let me in .  چون که دیر آمده بودم راهم ندادند

 

 

۴۲                                                                     Term Four

Exercise  ۱

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱- از زمستان پارسال باران نیامده است.

                                                       ………………………………………………………………………………………..

۲-دوستان ما روز اول ماه به ایتالیا رفتند.

                                                    …………………………………………………………………………………………

۳-بعد از آنکه صبحانه خورده بود روی مبل نشست که روزنامه بخواند.

                                                    …………………………………………………………………………………………

۴-شش ماه در آن کشور خواهم ماند.

                                                    …………………………………………………………………………………………

۵-دوازده سال است از این اتومبیل استفاده می کنم.

                                                    …………………………………………………………………………………………

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-I have been deaf since childhood.

   …………………………………………………..

۲=We haven’t received a letter from them since last October.

 ……………………………………………………

۳-I have often thought of them since they left.

 ……………………………………………………

۴-I have been awake for a long time.

 ……………………………………………………

۵-Please kiss aunt Mary for me .

 ……………………………………………………

Exercise II

Put in “since “ or “ for “ in the blank space :

۱-They are going to Shiraz ………….two weeks.

۲-We have to be in high-school ……….four years.

۳-She has been studying at the NIEL  ………۲۰۰۵٫

۴-I have been waiting for you ………………..one hour.

۵-She has had no food ……………….yesterday.