گرامر ۱۰

۴۰                                                              Term Three

Revision    دوره

در این درس تمام آنچه را که تا کنون آموخته ایم جمع بندی می کنیم.

 

EXERCISE I

 

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱-هنوز این موزه  را ندیده ام.

…………………………………………………………………

۲-وقتی وارد شدم مشغول تعمیر موتورسیکلتش بود.

…………………………………………………………………

۳-قبل از اینکه پلیس برسد دزد فرار کرده بود.

…………………………………………………………………

۴- لندن چه خیابان های تنگی دارد!

…………………………………………………………………

۵-چه کسی(کی) در را باز گذاشته است؟

…………………………………………………………………

 

EXERCISE II

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-You have been absent for some time.

………………………………………………………………

۲-I don’t have that much money on me.

………………………………………………………………

۳-How many driving lessons have you had so far?

………………………………………………………………

۴-She’d got him by the collar.

………………………………………………………………

۵-I mailed the letter after I had typed it.

………………………………………………………………

۴۰                                                              Term Three

EXERCISE III

 

فعل داخل پرانتز را به زمانی که با معنی جمله مطابقت دارد بنویسید:

۱-The plane is still on the ground. It (leave) ……..………….in ten minutes.

۲-The doctor is sick. He (cancel) …………..…….all his appointment.

۳-I (do) ………………..most of the work before you telephoned.

۴-Tomorrow is  a holiday. We (not go)  ……….……………to work.

۵-I stayed at home last night. I ( not go) ………….………anywhere.

 

EXERCISE IV

 

در جمله های زیر برای ۵ جای خالی ۶ کلمه داریم، هر جمله خالی را با یک کلمه مناسب پر کنید.

 

friendly  ,   pessimist  ,  ever  ,  too  ,  please  , nearby

۱-Without question he was the richest painter who …………lived

۲-My sister has finished her studies, and now she is teaching at a …………..…..school.

۳-My husband’s mother is hard to ………..…..……..

۴-A ……….…..….looks at the dark side of things.

۵-He is very kind, hardworking ,and ………..……… .