مقررات تحصیل در موسسه ملی زبان

چند ماده از مقررات تحصیلی موسسه ملی زبان

متقاضیان جدید برای یادگیری زبان در موسسه در امتحان تعیین سطح شرکت می کنند.

موسسه از تشکیا کلاس های مختلط معذور است.

:لاسهای کودکان و بزگسالان جدا از هم تشکیل می شود.

برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد کلاسهای جداگانه پیش بینی شده است.

ضمناً

  1. زبان آموزی که بیش از ۳ ترم  فاصله تحصیلی نداشته باشد، برای ادامه تحصیل می تواند به دفتر ثبت نام مراجعه و برای ترم بعد ثبت نام نماید.

  2. زبان آموزی که ۴ ترم فاصله تحصیلی داشته باشد باید مجددا امتحان تعیین سطح بدهد و بعد از تعیین سطح و تعیین کلاس برای ترم بعد ثبت نام کند.

  3. زبان آموز رتبه اول هر کلاس در صورتیکه فاصله تحصیلی نداشته باشد نصف شهریه می پردازند.

  4. حضور منظم و مرتب زبان آموز در کلاس لازم و ضروری است.

  5. در صورت غیبت از امتحان هیچ عذری پذیرفته نمی شود و امتحان مجدد بعمل نمی آید.

  6. زبان آموزان بهنگام ورود به موسسه  باید کارت تحصیلی خود را همراه داشته باشد.

  7. در صورت غیبت از جلسات درس برای هر جلسه ۱ نمره از نمرات زبان آموز کسر می شود.

  8. امتحانات پایان ترم بطور متمرکز برگزار می شود و امتحان جداگانه وبدون کارت عکس دار بعمل نمی آید و زبان آموز با کسب حد نصاب لازم قبولی می تواند به ترم بالاتر برود.