شروع ترم تابستان ۹۷ شنبه ۹ تیر-تلفن تماس شعبه مرکز ۶۶۴۰۴۹۷۲ و شعبه نارمک ۷۷۴۵۶۰۰۲-۷۷۴۵۴۲۵۰