شروع ترم پاییز ۹۶ سه شنبه ۱۱ مهر-تلفن تماس شعبه مرکز ۶۶۴۰۴۹۷۲ و شعبه نارمک ۷۷۴۵۶۰۰۲-۷۷۴۵۴۲۵۰