گرامر ۸

۴۸                                                                     Term Four

Make

کاربرد های گوناگون  فعل Make

کاربرد های make زیاد و دانستن مهمترین آنها برای زبان آموزان لازم است.در این ترم به ذکر پاره ای از آنها می پردازیم.

make an appointment قرار ملاقات گذاشتن

You can’t just open the door and go in.You have to make an appointment.

نمیتوانید همینطور در را باز کنید و داخل شوید. باید قرار ملاقات بگذارید.

 

make public به اطلاع عموم رساندن:

The government made the news public. دولت اخبار را به اطلاع همه رساند.

 make money پول در آوردن:

Making money is not so easy as some people think. پول در آوردن به آن آسانی که بعضی می پندارند نیست.

 

make one’s living خرج زندگی را در آوردن ، امرار معاش کردن

I cannot understand how he makes his living.نمی فهمم او چگونه خرج زندگی اش را تامین میکند.

Can he make a living from writing petition. آیا او میتواند از عریضه نویسی امرار معاش کند؟

 make شدن :

۱۲ inches make 1 foot ; and 3 feet make 1 yard.12 اینچ یک فوت و سه فوت یک یارد می شود.(یارد از متر کمتر است)

make وادار کردن

در گرامر شماره ۱ این ترم به این معنی  make   اشاره شده است. همانطور که در آنجا آموختیم بعد از  make  به معنی وادار کردن فعل بصورت مصدر بدون  toمی آید.

Proverbs :One swallow does not make spring.(ضرب المثل) از یک گل بهار نمی شود.

A friend in need is a friend indeed. دوست آن باشد که گیرد دست دوست           در پریشان حالی و درماندگی

چند معنی دیگر make :

to make a friend of = to make friends with   دوست شدن

to make  up for  جبران کردن ;  to make a will   وصیت کردن

to make merry  خوشی کردن;    to make laugh  خنداندن

 

۴۸                                                                     Term Four

EXERCISE I

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید :

۱یکصد سانتی متر یک متر می شود.

———————————————————— .

۲-چیزهای کوچک اغلب او را عصبانی می کند.

————————————————————

۳-من صورت(لیست) چیزهایی را که احتیاج داریم تهیه خواهم کرد.

———————————————————— .

۴- شهردار مالیات های جدید را به اطلاع عموم رساند.

———————————————————— .

۵-او میگوید که برای همه ساندویج درست خواهم کرد.

———————————————————— .

این جمله ها را به فارسی برگردانید :

۱ She made a good profit by selling her paining.

———————————————————— .

۲ What a  night we made of  it!

———————————————————— .

۳ I can make nothing of his words.

———————————————————— .

۴ I don’t want to lie. Please don’t make me lie.

———————————————————— .

۵ He made like he neither had seen nor heard.

———————————————————— .

 

EXERCISE II

در هر جمله جای خالی را با یک کلمه پر کنید:

۱-The boy broke the window and the headmaster …………..…….him pay for it.

۲- Mr.Rasti works 12 hours a day to make his …………………….

۳- Have you made an …………..………….to see the boss?

۴- ۱۲ plus 12 ………..……..…….. ۲۶٫

۵- During the last war some businesses made a lot of ………….………..