گرامر ۷

۲۷                                                                         Term Two

Simple Future Tense(زمان آینده ساده)

 

هر کاری که بنا باشد در آینده انجام گیرد با  Simple Future یعنی آینده ساده بیان می شود.آینده ساده با shall (برای اول شخص)   و  will (برای  دوم و سوم شخص) همراه با مصدر فعل درست می شود. بعضی از  قید هایی که با زمان آینده بکار می روند  عبارتند از :

tomorrow فردا , next week  هفته آینده , next month ، ماه آیندهin two years  در دو سال آینده

in five minutes تا پنچ دقیقه  بعد  in 2020 در سال ۲۰۲۰ میلادی

چند مثال

I shall finish the book tomorrow.  تا فردا کتاب را تمام خواهم کرد.

They will arrive in January. ماه ژانویه خواهند آمد .

Next term you will study International 3. ترم بعد کتاب اینترنشنال ۳ را خواهید خواند.

Will برای اول شخص نیز بکار می رود در اینصورت تعهد و قول موکد گوینده را  میرساند:

I will pay you tomorrow.   فردا پول را به شما خواهم پرداخت.

(بکار رفتن  will  در این جمله مفهوم قول دادن دارد.)

منفی این زمان با آوردن  not بعد از  shall یا  will  درست می شود:

She will not sell her house.

They will not arrive tomorrow.

سوالی این زمان با آوردن    shall یا  will   قبل از فاعل است:

Will they come to the party?

با  going to نیز زمان آینده قطعی و قریب الوقوع درست می شود:

 

I am  

 

going

 

 

to

 

 

buy a new car.

قصد برای خریدن ماشین جدید
You are
He/She/It is
We/YouThey are

 

I am going to teach him a new lesson. درسی به او خواهم داد.                               

(در واقع یعنی گوشمالی خواهم داد)

She is going to study French.قصد دارد زبان فرانسه بخواند.                       

 

 

۲۷                                                                  Term Two

 

EXERCISE 1

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱- آیا فردا جواب نامه را خواهید داد؟

…………………………………………………………………………

۲-از کجا میدانید  امروز به مدرسه نخواهد آمد؟

…………………………………………………………………………

۳-جمعه کوهنوردی خواهیم رفت.

…………………………………………………………………………

۴-شنبه آینده باز شما را خواهم دید.

…………………………………………………………………………

۵- وقتی از انگلستان برگردید چند سال خواهید داشت؟

……………………………………………………………………………

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

 

۱-I will  return it this evening.

  …………………………………………………………………………

۲- Will you put on your new boots?

   ………………………………………………………………………

۳-She won’t  pay anything at the hotel.

  …………………………………………………………………………

۴-What are you going to have for lunch?

   ………………………………………………………………………

۵-Will you be here at the time they arrive?

  …………………………………………………………………………

EXERCISE II

فعل داخل پرانتز را به زمانی که با مفهوم جمله مناسبت دارد بکار ببرید:

Last night I (go) ………………………to bed too late. So I (not get up)……………….early this morning. The day after tomorrow it (be) ……………………Wednesday. We  (go) ……………

to  the seaside for the week-end. We(return)…………………..on Friday.  I ( have to be) ……………….back for school on Saturday.