گرامر ۶

۲۶                                                              Term Two

Too

یکی از کاربردهای “too” به معنی  “هم” و ” همچنین” است . Too در این معنی باید بلافاصله بعد از کلمه ای بیاید که  “هم ”  یا ” همچنین ” به آن مربوط است. رعایت این قاعده مهم است . این دو جمله را با هم مقایسه می کنیم:

۱- I,too,have been to Rome.

۲- I have been to Rome, too.

معنی جمله اول با دوم کاملاً متفاوت است . جمله اول یعنی “من  هم به رم رفته ام. ( مثلاً شما یا او یا آنها که میگویند به رم رفته اند میخواهم بگویم که من هم به آنجا رفته ام .)

جمله دوم یعنی من به رم هم رفته ام( یعنی علاوه بر لندن ،پاریس و ………به شهر رم هم رفته ام)

دیگر از کاربرد های “too” وقتی است که در نقش قید  (adverb)صفت یا قید دیگری را توصیف میکند.  مثال:

I  am too busy this evening.امشب خیلی کار دارم ( بیش از حد معمول )

در این جمله کلمه “too” لغت  busy به معنای مشغول را توصیف کرده است.

He drives too slowly.خیلی آهسته میراند (بیش از حد معمول)

که در اینجا قید slowly را توصیف کرده است .

در مثال های بالا جمله ها دارای بار منفیاند در این حالت فعل دوم که بعد از صفت یا قید می آید به صورت مصدر با to می باشد و جمله معنای منفی دارد.

He speaks too fast. او خیلی تند حرف میزند.

He speaks too fast for me to understand.                             او بقدری تند حرف میزند که  نمی فهم   .

 She is too short to reach the shelf. بقدری کوتاه است که دستش به قفسه نمی رسد.

It’s too cold to stay out.  بقدری سرد است که نمی شود بیرون ماند.

One , Ones

  این دو کلمه نوعی ضمیرند و بجای چیزهایی می نشینند که نخواهیم آنها را تکرار کنیم. مثال :

A : Which apple do you want?   کدام سیب را میخواهید؟

B :The red one.(one = apple). سیب سرخ را میخواهم.

 

۲۶                                                           Term Two

مثال دیگر :

These  books are English and the ones on the desk are French.

این کتاب ها انگلیسی هستند و آنهایی که روی میزهستند به زبان فرانسه اند .

I would like to have that  shirt ;I don’t like to have this one.

دیدیم که one  ضمیری است که بجای اسم مفرد می نشیند و ones بجای اسم جمع.

                              EXERCISE 1

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱ هوا برای راه رفتن خیلی گرم است.

……………………………………………………………………………………..

۲- در این جاده باریک بیش از اندازه تند رانندگی میکند.

…………………………………………………………………………………………….

۳- لطفاً بمن گوش کنید. من آنرا که روی قفسه است میخواهم.

…………………………………………………………………………………………….

۴- کدام کیف مال شماست ؟ قرمزه یا سیاهه ؟.

…………………………………………………………………………………………….

۵- من هم دوست دارم با شما بیایم.

…………………………………………………………………………………………….

این جمله را به فارسی برگردانید :

۱-The subject is too difficult for me to understand.

   ……………………………………………………………………

۲-You,too, have the same problem.

……………………………………………………………………

۳-He is too weak to carry the suit-case.

   ……………………………………………………………………

۴-The blue shirt is expensive; the white one is cheaper.

  …………………………………………………………………..

 ۵-These shoes are too large for the baby.

   ……………………………………………………………………