گرامر ۵

۱۵                                                                         Term One

Revision      دوره    

در این درس تمام آنچه را که تا کنون آموخته ایم جمع بندی می کنیم

Exercise  I

این جمله ها را بانگلیسی بر گردانید:

 
 

1- عموی من معمولا صبحانه نمی خورد .

………………………………………………………………………….

 ۲-به آن دو مرد نگاه کنید .اهل کجا هستند؟

…………………………………………………………………….

۳- بلند صحبت نکنید. بچه ها خوابند.

……………………………………………………………………………………………

۴- همه شاگردان من به موسیقی علاقمندند.

……………………………………………………………………………………..

۵-به بیرون از پنجره نگاه نکن، با تو صحبت می کنم.

……………………………………………………………………………………..

                                                                                         Exercise II

این جمله ها را به فارسی بر گردانید:

۱-

 
 

He goes to school in the morning , and works in the afternoon.

…………………………………………………………………………………………

۲-     What’s on TV this morning?

…………………………………………………………………………………………….

۳-

 
 

They don’t like basketball.

……………………………………………………………………………………………..

۴-Don’t pull, please push.

………………………………………………………………………………………….

۵- Just a minute ,please

 

۱۵                                                                          Term One

Exercise III

 

فعل داخل پرانتز را بزمانی که با معنی جمله مطابقت دارد بنویسید:

۱-He( not eat )…………………..meat, He (eat)……………….. vegetable.

2 -I am writing a letter .What ………………you (do)…………………?

۳- Every day I (go)……………….. home by taxi.

4-(not smoke)……………….. in school.(you)

5-Where (be)…………………. he from?

6-Please,(open) …………….. the door.

7-………….you (eat)……………breakfast?

 

Exercise IV

در جمله های زیر برای ۵ جای خالی ۶ کلمه داریم. در هر جمله جای خالی را با یک کلمه مناسب پر کنید:

                                           tennis   ,healthy     ,too     , there  ,   time  ,   telling

1-She is a good girl and very polite,  …………………

۲-Tom is my cousin . He is interested in ……………..jokes.

3-How many people are …………………………..in your family?

4-Swimming is a …………………………sport.

5-In England it rains most of the ………………………….