گرامر ۴

۴۴                                                             Term Four

Only

 

onlyهم به حالت صفت کاربرد دارد و هم بحالت قید .

حالت صفتی مانند:

Shirin was the only student that answered the question.شیرین تنها شاگردی بود که به سوال پاسخ داد.

Farhad is the only child they have.فرهاد تنها بچه ای است که دارند.

 

حالت قیدی مانند:

We can only guess what has happened to him.فقط می توانیم حدس بزنیم چه به سر او آمده است.

 

only بر حسب محلی که در جمله دارد مفهوم متفاوت به جمله میدهد.دو جمله زیر را که کلماتشان یکی است از لحاظ معنی با هم مقایسه می کنیم:

۱-He lent it to me only.او فقط به من آنرا امانت داد.( مفهوم جمله این است که به  کسی دیگر نداد.)

۲-He only lent it to me.او فقط به امانت به من داد. (مفهوم جمله این است که به من نبخشید.)

می بینیم که جابجا شدن only در دو جمله ای که کلماتشان یکی است چقدر مفهوم آنرا متفاوت می کند.

……………only

هنگامی که بخواهیم ورود اشخاص متفرقه را به جایی ممنوع کنیم میتوانیم از onlyاستفاده کنیم.

members only!           فقط اعضاء(حق ورود دارند)

women only !تنها بانوان

students only !  تنها دانشجویان

می بینیم که بدینوسیله می توانیم از بکاربردن عبارات طولانی صرفه جویی کنیم.

If only

if only  یعنی ای کاش و در مفهوم آرزو بکار میرود و معادل I wish  است .مانند:

If only I could stay longer. ای کاش میتوانستم بیشتر بمانم.

If only I had taken a taxi. ای کاش تاکسی می گرفتم.

توجه: بعد از   if only و یا  I wish برای زمان حال از ساختار گذشته و برای زمان گذشته از ساختار ماضی بعید استفاده می کنیم.در زمان آینده نیز بجای  will یا   shall از would یا should   استفاده میکنیم.

 

Not only , but also

این عبارت بعنوان کلمات ربط دو جمله را بهم وصل می کندو معنی  “نه فقط ………بلکه …………….. “می دهد.

I not only love my parents but also respect them.

My brother not only has passed  Term Four but also he has obtained the elementary certificates.

 

 

۴۴                                                                   Term Four

Exercise I

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

 

۱- پروانه تنها فرزند ماست.

…………………………………………….

۲- از او خواسته ام فقط اتاق ناهار خوری را رنگ بزند.

………………………………………………

۳- نه تنها شما بلکه خواهر تان هم مقصر است.

…………………………………………….

۴-کاش به جشن تولدش نرفته بودم.

…………………………………………….

۵-من موفق شدم ولی دوستم  نه(نشد).

………………………………………………

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

 

۱-Grammar is the only subject I am interested in.

   …………………………………………..

۲-You think I have nothing to do; but I am very busy.

 ……………………………………………………………………….

۳-Not only you  but I am also innocent.

   …………………………………………..

۴-The little boy not only swims well but also plays tennis.    ……………………………………………..

۵-It is expensive but the quality is poor.

   …………………………………………..