گرامر ۲

۳۲                                                            Term Three

Whose

قبلاً در باره  Whose  مطالبی آموختیم. در آن درس  Whose  بمعنی  ” مال کی؟ ” یا  ” مال چه کسی ” توضیح داده شد. مثالی از آن درس :

Whose bike is this?                                 این دوچرخه مال کیست ؟

در درس امروز Whose  در نقش موصول توضیح داده میشود.Whose  در این نقش دو جمله مجزّا را بهم وصل میکند

 و از آنها یک جمله میسازد. مثال :

The book is mine.Its cover is blue.                    کتاب مال من  است . جلد کتاب آبی است .

The book whose cover is  blue is mine.                                                                کتابی که جلدش آبی است مال من است .

The man is our teacher.His  hat is white.                                                                    مرد معلم ماست .کلاهش سفید است.

The man whose hat is white is our teacher.  مردی که کلاهش سفید است معلم ماست .

The building is  ۲۰۰ years old. Its windows are green.                   ساختمان ۲۰۰ سال عمر دارد . پنجره هایش سبز است.

The building whose windows are green is 200 years old. ساختمانی که پنجره هایش سبز است ۲۰۰ سال عمر دارد.

 

EXERCISE ‌I

 

جمله های مجزا را بکمک  Whose   به یک جمله تبدیل کنید:

۱-The car is my uncle’s. Its roof is white.

………………………………………………………………………………

۲-The man is Italian. His shoes are black.

………………………………………………………………………………

۳-The woman is my aunt. Her over-wear is yellow.

………………………………………………………………………………

۴-The pen is expensive. Its color is yellow.

………………………………………………………………………………

۵-The umbrella is Tom’s. Its handle is broken.

………………………………………………………………………………

 

۳۲                                                            Term Three

Where

در این درس Where  نیز مانند  Whose  معنی سوالی نداشته و نقش موصول را دارد و از جنبه موصولی مورد بحث ماست . Where  در  نقش موصول  ” جائیکه ” ” که در آنجا ” و ” که در آن ” معنی میدهد.مثال :

He often travels to Esfahan.He has a brother there. او اغلب به اصفهان مسافرت میکند.او در آنجا برادری دارد.

همانطور که در مورد موصول Whose  دیدیم در اینجا نیز میتوانیم بکمک موصول  Where   این دو جمله را به یک جمله تبدیل کنیم:

He often travels to Esfahan where he has a brother.او غالبأ به اصفهان که در  آنجا برادری دارد سفر میکند .

This is the NIEL. I studied English here.  این موسسه ملی زبان است.در اینجا انگلیسی آموختم.

This is the NIEL where I studied English .                     این موسسه  ملی زبان است که در آن انگلیسی آموختم .

They are looking for the store.They lost their money there.

They are looking for the store  where they lost their money.

آنها در جستجوی مغازه ای هستند  که در آن پولشان را گم کردند.

EXERCISE ‌II

جمله های مجزا را بکمک  Where   به یک جمله تبدیل کنید:

۱-My sister lives in Gorgan. She goes to college there.

………………………………………………………………………………

۲-The boys are at the seaside. They can swim there all day.

………………………………………………………………………………

۳-Peyman likes his uncle’s restaurant.. He eats  there as much as he can.

………………………………………………………………………………

۴-Mr.Yavari lives in Canada. He got married there ten years ago.

………………………………………………………………………………

۵-I spent two months in Ahwaz. I made a lot of friends there .

………………………………………………………………………………

EXERCISE ‌III

در جای خالی “where”  یا “whose”  بکارببرید:

۱-The park …………….you saw me has a good tennis-court.

۲-I visited my friend ………………father is a lawyer.

۳-The institute ……………I study English is the best.

۴-I wrote to my friend …………..father is a dentist.

۵-The woman …………….dress is green is my teacher.