گرامر ۲

۲۲                                                                        Term Two

Simple Past Tenseزمان گذشته ساده (ماضی مطلق)

زمان گذشته ساده برای بیان کاری است که در گذشته  مشخص و معین انجام شده باشد.گذشته ساده غالباً با قید زمان همراه است . بعضی از این قید ها عبارتند از :

yesterday دیروز , last night  دیشب , last week  هفته  گذشته

last month  ماه گذشته two years ago  دو سال قبل , five minutes ago پنچ دقیقه پیش

چند مثال

Yesterday I went to the zoo. دیروز به  باغ وحش رفتم .

Last week I wrote  a letter to my uncle.  هفته قبل نامه ای به عمویم نوشتم.

Two years ago we visited England. دو سال پیش ما از انگلیس دیدن کردیم.

زمان گذشته ساده با قسمت دوم فعل ساخته میشود و برای همه اشخاص چه مفرد و چه  جمع یکسان است و تغییر نمی کند.I/You/They went to school yesterday.                                

بسیاری از افعال با قاعده هستند و با افزودن ed به آنها قسمت  دوم یا گذشته فعل بدست می آید.مثال:

قسمت اول فعل قسمت دوم قسمت سوم
walk walked walked
wash washed washed
paint painted painted
play played played

 

بعضی افعال بی قاعده هستندو باید گذشته و قسمت سوم آنها را بخاطر بسپاریم:

قسمت اول فعل قسمت دوم قسمت سوم
go went Gone
eat ate Eaten
see saw Seen
am, is ,are Was/were Been

 

حال به صرف فعل های  go , و  visit به زمان گذشته ساده توجه کنید :

I visited We Visited
You  “ You  “
He/She/It  “ They  “
I went We went
You  “ You  “
He/She/It  “ They  “

 

۲۲                                                          Term Two

برای منفی کردن زمان گذشته ساده بعد از فاعل  did not (didn’t) قرار میدهیم  و فعل را به قسمت اول بر می گردانیم:

I went to the zoo.                                  I didn’t go to the zoo.

We visited grandma last week.               We didn’t visit grandma last week.

 

برای سوالی کردن گذشته ساده قبل از فاعل Did  بکار می بریم . در سوالی نیز مانند حالت منفی فعل به حالت اول بر می  گردد .

جمله مثبت جمله سوالی
She went to school yesterday. Did she go to school yesterday?
We visited grandpa. Did we (you) visit grandpa?
They saw the film last night. Did they see the film last night?

 

 

EXERCISE 1

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱- سال گذشته ما به کنار دریا نرفتیم.              ……………………………………………………………

۲- چند وقت یکبار به منزل عمویتان می رفتید؟          ………….…………………………………………

۳-دیروز صبح تمام خانواده به پیک نیک رفتند.      ………………………………………………………………………………………….. …

۴- آیا دیشب به سینما رفتید؟                             ………………………………………………………………………………………………….

۵- ما کسی را نزدیک کلبه ندیدیم.                     …………………………………………………………………………………………………

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

۱-Did  you see Mr. Parsa  yesterday?       ………………………………….…………………………………

۲-We didn’t want to buy anything.          ………………………………..…..………………………………

۳- I didn’t eat breakfast this morning.    ……………………………………..………………………………

۴- How many times did you meet them last week?    ……………………..…………………………………

۵-They didn’t invite us to dinner last night.    ……………….…………..…………………………………