گرامر ۱

۱۱                                                                     Term One

Simple Present Tense    (زمان حال ساده)

 

این زمان برای بیان کاری است که از روی عادت یا وظیفه طبق برنامه مرتباً انجام می گیرد.چند مثال:

Every day I eat lunch at 01:00 o’clock.                     من هر روز ساعت ۱ ناهار می خورم.

You come to the NIEL twice a week.           شما هفته ای دو بار به مؤسسه ملی زبان می آیید.

I see my grandpa once a week.                                          .  پدر بزرگم را هفته ای یکبار می بینم

The earth  goes around the sun. زمین به دور خورشید می چرخد.

برای ساختن این زمان مصدر ساده فعل  را بعد از  فاعل  می آوریم :

You  cometo the NIEL twice a week. شما هفته ای دو بار به موسسه ملی زبان میآیید.

I eat an apple every day . هر روز یک سیب  میخورم                                    .

وقتی که فاعل she, he و it  (سوم شخص مفرد=Reza , Mary , cat )باشد به فعل “s” اضافه می شود:

He eats lunch at 01:00 o’clock.

She comes to the NIEL twice a week.

اگر حرف آخر فعل x , sh , ch , o یا  s باشد در سوم شخص مفرد es  به آن اضافه می کنیم.

He goes to school .                                                     She brushes her teeth.

My brother (he) washes his hair.                                 The bird (it) fixes its nest.

Sima (she) kisses her baby.

Do, Does  ?

حالت سؤالی زمان حال ساده به کمکdo  یاdoes  درست می شود.do قبل از we ,you, I  وthey  می آید :

I study English.                                              Do I study English?

You write a letter.                                           Do you write a letter?

We swim in the river.                                      Do we swim in the river?

You like ice-cream.                                         Do you like ice-cream?

does  با she , he و it می آید.

He speaks English.                                          Does he speak English?

She washes the spoons.                                  Does she wash the spoons?

It sings in the tree.                                          Does it sing in the tree?

توجه داشته باشید وقتیکه در حالت منفی یا سوالی does به کار می بریم s  یا es  از آخر فعل می افتد.

Do not (don’t)          Does not (doesn’t)

حالت منفی زمان حال ساده به کمک (don’t) do not و (doesn’t) does not درست می شود. در حالت منفی  نیز مانند  حالت سؤالیdo not   برای we, you, I  و they ولی does not  برای she, he و it به کار می رود و s  یا es   از آخر فعل می افتد.

I eat the salad, but I don’t eat dessert.

He speaks English, but he doesn’t speak French.

 

۱۱                                                                   Term One

Exercise I

این جمله ها را به انگلیسی بر گردانید :

۱- او در زمستان مسافرت نمی کند.

……………………………………………….

۲-آیا شما شنا دوست دارید؟

………………………………………………..

­­­­­­­­­­­­این جمله ها را به فارسی برگردانید :

۱-My sister doesn’t like swimming.

…………………………………………………………

۲-We don’t sleep before lunch.

…………………………………………………………..

۳-Doesn’t he speak English?

…………………………………………………………..

۴-Jim goes there every other day.

……………………………………………………….

۵-Were you in your office at that time?

………………………………………………………….

۶- Does your sister help you withyour homework?

……………………………………………………………

۷-Are the boys playing football or volleyball?

…………………………………………………………..

۸-How many words do you know?

…………………………………………………………..

Exercise II

با توجه به معنی جمله ، فعل داخل پرانتز را به حال استمراری یا حال ساده بنویسید :

۱-Every evening the sun (set) …………………. in the west.

۲-It’s six o’clock in the morning. Look! The sun (rise) ………………… .

۳-We (learn) ………………….  English at the NIEL.

۴-The teacher is standing, and the students (sit) …………..and (listen) ………………

۵-We (eat) ………………. lunch at one o’clock.

۶- ……….he(sing) ……………a song?

۷-(be)…………..the old woman your  aunt?

۸-The bus (come) …………..at eight o’clock.