گرامر ۱

۳۱                                                            Term Three

…… to do  ,  …… not to do 

                    

پیش از ورود به موضوع یادآوری می شود که do ، did یا does می توانند به جای فعل قبل از خود به کار بروند و مانع تکرار آن فعل بشوند. مانند:

I speak English;                        you don’t.                     یا          you don’t speak.

I went to the cinema;                 my uncle did, too.         یا              my uncle went, too.

I like football;                           my sister doesn’t.          یا              my sister doesn’t like.

((۱
(۲)

قبلا جمله هایی را که بیش از یک فعل دارند داشته ایم. اینک دنباله این بحث:

(۲)
((۱

I went to the post office to buy some stamps.

(۲)
((۱

Father will give me money to save.

She is going home to do her homework.

می بینیم که در سه جمله فوق  فعل اول به ترتیب گذشته ، آینده ساده  و حال استمراری است  اما فعل دوم در  هر سه جمله به صورت مصدر با to آمده است. بنابراین نتیجه می گیریم که در اینگونه جمله ها زمان فعل اول هر چه باشد، فعل دوم به صورت مصدر با to خواهد بود.

در امر و نهی نیز همین قاعده گرامری جاری است.

(جمله امری) I told him to get up early.
(جمله نهی) I told him not to smoke.
(جمله امری) Tell her to be early.
(جمله نهی) Ask him not to waste his time.

 

 

 

Let    ,    Make

افعالی هستند که بعد از آنها مصدر بدون to می آید. let در معنی (اجازه دادن) و make در معنی (وادار کردن) از این گروهند.

Please let me watch TV.

He will not let me go.

I will make him pay the rent.

They made me sign the papers.

 

۳۱                                                            Term Three

EXERCISE I

 

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱- او زود خوابید که زود از خواب برخیزد.

…………………………………………………………………

۲- او از دانشگاه نامه ای دریافت کرد، منهم همینطور.

…………………………………………………………………

۳- مادرم اجازه نداد پیک نیک بروم.

…………………………………………………………………

۴- من از بچه ها خواستم صبح زود از خواب برخیزند.

…………………………………………………………………

۵- شما باید سر وقت در کلاس حضور بهم رسانید.

…………………………………………………………………

این جمله ها را به فارسی برگردانید

۱٫ He plays the piano beautifully; I don’t.

…………………………………………………………………

۲- Let’s have a cup of tea.

…………………………………………………………………

۳-Let me tell you the story from the beginning to the end.

…………………………………………………………………

۴-I made him stay a little bit longer..

…………………………………………………………………

۵-Make him tell you the truth.

…………………………………………………………………

EXERCISE ‌II

با توجه به معنی جمله فعل داخل پرانتز را به زمان صحیح ببرید:

۱-Tomorrow you will have to be in London (attend) …………..a meeting.

۲-I asked my friend (not get up)…………….. for cooking my breakfast.

۳-Let us all (speak) ……………..English.

۴-Last night we (not have)……………. electricity.

۵-The day after tomorrow I (be) ………….out of town.

۶-Please (wait)……………for me until 4:00 o’clock.

۷-Every afternoon she (go) …………….to the park.

۸-……….he (speak) …………..German?

۹-(be)……………. you interested in music?

۱۰-How old ………..(be) he when you first met him?