گرامر ۱

۲۱                                                                  Term Two

By Taxi ,By Bus ,On Foot

اگر بخواهیم از کسی بپرسیم  چگونه یا  با چه  وسیله ای  به مقصد می رود، how و در پاسخ چنین سؤالی by به کار می بریم.مثال :

Mr. A: How do you go to school? Mr. B: I go to school by bus.
Mr. C: How do you go to work? Mr. D: I go to work by taxi.

اگر طرف مکالمه از هیچ وسیله ای استفاده نکند و پیاده به مقصد برود اینطور جواب می دهد:

Mr. A: How do you go to the park? Mr. B: I walk to the park.        or
I go to the park on foot.

EXERCISE 1

در جواب سؤال با هر یک از کلمات زیر جمله ای بسازید:

How do you travel?

۱-plane            ……………………………………………

۲-train           ……………………………………………

۳-boat           ……………………………………………

۴-helicopter   ……………………………………………

۵-motorcycle……………………………………………

۶-bike           ……………………………………………

۷-car             ……………………………………………

۸-subway      ……………………………………………

Get on         Get off

get on یعنی سوار شدن و get off یعنی پیاده شدن :

اگر بخواهیم از کسی بپرسیم کجا سوار اتوبوس می شود می گوییم:

Where do you get on the bus?

جواب :

I get on the bus on Hafez Ave. در خیابان حافظ.
I get on the bus at the school gate. دم در مدرسه.

همانطور که گفته شد برای پیاده شدن get off به کار می بریم:

Where do you get off the bus?

جواب :

I get off the bus in front of our house. جلوی منزل
I get off the bus at Laleh Bus-stop. ایستگاه لاله

۲۱                                                              Term Two

 

fall off    ,    go off   ,   be off

fall offیعنی افتادن (پرت شدن) . مثل افتادن از درخت، نردبان و مانند آن:

The worker fell off the ladder.

The little boy fell off his bike.

go off معانی مختلف دارد که یکی از این معانی منفجر شدن و در رفتن‌‌ (تفنگ) است:

The gun went off by accident.

be off یعنی خاموش بودن یا بسته بودن مانند چراغ گاز یا اجاق گاز:

The gas stove is off.

The lights are off.

EXERCISE II

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید:

۱ با چه وسیله ای به آبعلی می روید؟

  ……………………………………………………………………..

۲-من معمولاً با اتوبوس  به مدرسه می روم.

  ……………………………………………………………………..

۳ تلویزیون خاموش است.

  ……………………………………………………………………..

۴-پسر بیچاره  از درخت افتاد .

  ……………………………………………………………………..

۵-چراغ کتابخانه خاموش است. لطفاً آنرا روشن کنید.

  ……………………………………………………………………..

این جمله ها را به فارسی برگردانید:

 

۱ The old fisherman fell off his boat into the sea.

……………………………………………………………………..

۲ Don’t play with the gun. It may go off by accident.

  ……………………………………………………………………..

۳- I always get off the bus at the bus-stop near my office.

……………………………………………………………..

۴- They all passed the University Entrance Test.

———————————————————— .

۵- Why don’t you walk to school?

  …………………………………………………