کتاب های آموزشی.

موسسه ملی زبان تنها موسسه زبان در ایران است که کتابهای آموزشی اش را خود تالیف میکند.این کتابها که  توسط بنیانگذار موسسه آقای دکتر عباس حرّی برشته تحریر درآمده بینظیر است و نقش عمده ای در یادگیری زبان آموزان دارد.

این کتاب ها با توجه به  جدیدترین اصول  و تکنیک های آموزشی تالیف شده و از تجارب اساتید  با سابقه موسسه نیز بهره مند است.

تالیفات آقای دکتر حرّی که در موسسه تدریس میشوند شامل کتاب های زیر است:

۱-دوره  ده جلدیConcord برای دانش آموزان دوره دبستان

concord 1 copy concord 2 copy concord 3 copy concord 4 copy concord 5

all

۲- دوره  ده جلدی Internationalبرای دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان و مشاغل آزاد.

International 1 cover International 2 GPEG INT_3 int 4 int  5 int 6 int 7 int 8

Publication1