موسسه ملی زبان پیشرو در آموزش زبان

موسسه ملی زبان  از همان ابتدا به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان علم ، دانش ، تجارت و ارتباطات واقف بود و سال ها پیش از اختراع اینترنت و شبکه های اجتماعی می دانست که انگلیسی نقش بزرگی در ارتباطات افراد ایفاء می کند. از این رو  پیوسته معتقد بوده است که یک زبان جدید یک زندگی جدید است و یادگیری زبان انگلیسی ، دنیای جدید و پهناوری را به روی هر فرد می گشاید. این شعار موسسه همیشه بر روی جلد کتابها، دفاتر و مکاتبات موسسه چشم نواز میلیون ها زبان آموز و راغب آنها  در یادگیری بوده است

A-new-lan