رساله دکتری عباس حرّی بنیانگذار موسسه(شکسپیر در ایران)

Shakespeare In Iran عنوان رساله دکتری عباس حرّی بنیانگذار موسسه ملی زبان در دانشگاه Middlesex University لندن است .دکتر حرّی در این رساله علاوه  بر توصیف منزلت شکسپیر در جهان،سه ترجمه هملت در ایران رابا جزئیات تحلیل می نمایند.باور بسیاری از صاحبان قلم و اندیشه بر این است که که کتاب  Shakespeare In Iran مرجع خوبی برای تحقیقات بعدی و استفاده دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. این کتاب در قطع وزیری با چپ نفیس و زیبا در دسترس علاقمندان می باشد.

JELD ROO copy

jeld posht , eslah shode