دوره ۱۰ جلدی کتاب های International برای دانش آموزان دبیرستانی ، دانشجویان و مشاغل آزاد

دانش آموزان دوره دبیرستان ، دانش جویان دانشگاهها و مشاغل آزاد نیز می توانند در سیستم جامع موسسه ملی زبان ثبت نام کنند.برای این  گروه از زبان آموزان دوره کتاب های International توسط آقای دکتر حرّی بنیانگذار موسسه ملی زبان تالیف شده است.

 

با گذراندن دوره  International  زبان آموزان از ذخیره خوب لغوی ، اطلاعات مفید ساختاری و مهارت های مکالمه برخوردار خواهند شد.

تمامی زبان آموزانی که این دوره را گذرانده اند توانسته اند حتی در خارج از کشور نیز نیازهای لغوی ، ساختاری و مکالمه ای خود را پاسخ گو باشند.

برای شروع این دوره از داوطلب امتحان تعیین سطح بعمل می آید و داوطلب در یکی از ترم های موسسه که مطابق معلومات اوست  پذیرفته می شود. موسسه ملی زبان در هر فصل یک ترم را شروع و به پایان می رساند  و زبان آموز در صورت قبول شدن در آزمون پایان ترم ، در فصل بعد ترم بالاتر را شروع می کند و در پایان ترم ۱۲ دیپلم موسسه را دریافت می کند.

IMG_6359

International 1 cover International 2 GPEG

Publication1

International 1 cover International 2 GPEG INT_3 int 4 int  5 int 6 int 7 int 8

 IMG_6358 IMG_6317